GRADO DE DIFICULTAD

GRADO DE DIFICULTAD

Distancia:
* muy corta (de 1 a 4 km)
** corta (de 4 a 8 km)
*** mediana (de 8 a 12 km)
**** larga (de 12 a 18 km)
***** muy larga (mas de 18 km)

Recorrido:
* muy suave (llano o con pendientes poco acusadas)
** suave (pendientes con poco desnivel)
*** exigente (superacion de grandes desniveles con pendientes cortas o suaves)
**** duro (superacion de grandes desniveles entre 45º y 60º de inclinación)
***** muy duro (superación de desniveles con fuerte grado de inclinación, superior al 60º)

Trayecto:
* cómodo (caminos o senderos bien definidos y marcados)
** fácil (senderos bien marcados y de fácil orientación)
*** complicado (senderos discontinuos con marcaciones esporádicas y/o terreno sin sendas)
**** dificil (se precisan dotes de orientación e intuición para seguir la ruta, poca señalización y/o terreno abrupto)
***** muy difícil (no existe sendero, nula señalización, terreno escarpado, se precisa de buenas dotes de orientación y exploración del lugar y/o terreno muy abrupto)

Itinerario:
* muy corto (de 1 a 2 horas efectivas)
** corto (de 2 a 3 horas efectivas)
*** llevadero (de 3 a 5 horas efectivas)
**** largo (de 5 a 8 horas efectivas)
***** muy largo (superior a 8 horas efectivas)

Estos niveles son orientativos y están sujetos al grado de preparación, forma física y experiencia de cada uno.

AVISO

RESPONSABILIDAD

En este blog se recogen itinerarios por distintos lugares de la isla, en su mayoría de las sierras que componen nuestra geografía, se describen itinerarios y lugares que nos llaman la atención, merecedores de ser conocidos, pero no pretende ser una guía, tan solo darlos a conocer, pero sobre todo tener un histórico para nosotros, un grupo de amigos que nos apasiona esta afición y la vivimos con intensidad.

Quien utilice este blog como guía se hace responsable de sus actos, no es suficiente con memorizar las indicaciones que se recogen, la montaña precisa de conocimientos y experiencia, y sobre todo conocer sus propias posibilidades, tanto técnicas como físicas para realizar este deporte y/o afición.

Además exige un alto grado de respetuosidad con el medio ambiente y con las propiedades, tanto públicas como privadas, estas últimas en su gran mayoría, debiendo ser respetuoso con los propietarios, solicitarles permisos para el paso por sus fincas y atender a sus consideraciones.

Quien haga uso de este blog como guía lo hará bajo su responsabilidad, no haciéndonos responsables de los problemas que puedan surgir a quienes lo utilicen con tal fin.

domingo, 26 de febrero de 2017

FONT DE S´AVENC DES MASSANELLA

Salida del sábado 25 de febrero de 2017
Reunión en el bar Altura de Lloseta
Objetivo Massanella por la cara sur
Casas de Massanella, ca´n Bajoca, cases des Bosc, Font Nova des Massanella, Font de s´Avenc des Massanella, esquena de sa Coma Gran, cases des Bosc, ca´n Bajoca, casas de Massanella.
Número de integrantes 23, se están batiendo records
Más datos en la W de Esquirols. faltan dos quien lo acierte le entregamos los tres euros de la entrada, si son varios a repartir.

 Aina, que te cojo, que te cojo
 ¿que has encontrado Eusebio?

nota de color entre tanto gris

 dos fenómenos
 que tierno, casi se me cae la cámara de la emoción


 tres bombones en pleno bosque, el lobo os comerá


lunes, 20 de febrero de 2017

CAMINS I CANALS DE SA MOLA DE SON PAX

18/02/2017
Aquest dematí he anat per Valldemossa, havia d´arribar prest a casa, sobre les 12h 30´, a les 13h ja trobaria males cares i a les 13h 30´me trobaría a sa meva dona acompanyada des misser, estava clar que havia d´esser puntual, es diumenge tenim un dinar de sa meva família i havia de donar-li una mà.
Havia de cercar un lloc no massa apartat i que fos una ruta curta, com que tenia un pas pendent per sa ja mes que potejada Mola de Son Pax, me va parèixer una bona idea.
Es recorregut cabilat era es sagüent, des de s´Estret arribar a sa Font des Obits, pes bosc de Son Matge y Son Brondo, sense sebre amb certesa si era posible, d´entrada se veu esquerpat, després pujar per un tàlveg o canal fins a sa Mola, per posteriorment descendir per un pas situat a l´esquerra des descens al Coll de Sant Jordi, segóns me va dir es pagès de Son Pax, no fa gaire temps, se coneix amb és nom de es Paset.
Com sol passar quasi sempre que vas de recercar, acabes fent coses no programades, amb tota seguretat perque vas trobant coses noves que vols conèixer.
A les 8 des dematí inicii es recorregut endinsant-me a s´alzinar de sa Bombarda, sense guanyar gaire altura sempre acostat a sa paret per la dreta fins a trobar-me amb una altre de front, aquí es camí dóna un gir de 90º a l´esquerra i arriba fins un porxo molt esbucat amb una cisterna a s´interior amb aigo a vesar. Seguesc  pujant i a sa primera corba a         l´esquerra abandon es camí per la dreta, on hi ha un portell amb una barrera a mitjg caure, es camí que duia no du sa dirección que vull.
He entrat dins una profunda i empinada coma amb un interesant camí pes seu interior, no m´ho esperava, començ s´ascens fins arribar en un vell aljub cobert, es camí continua en direcció diferent a sa triada, me surt des camí i caminant sobre un marge m´acost a una paret amb fil ferro que se bota amb facilitat, a s´altre costat un roquissar inclinadisim tupit de joves alzines, pero caminades unes passes trob traces d´un vell camí, molt perdut, peró amb intuïció arrib fins a dalt des turó amb vista  sobre un profund y llarg tàlveg, al fons a la dreta se vou Son Matge, he de arribar a saltre vassant per veure sa Coma de Son Brondo.
S'idea és arribar fins a s'altre vessant, descendir a sa coma per remuntar després no és gaire aconsellable, millor donar sa volta per a dalt, començ a caminar per un terreny rocós, veig unes sitges, sa qual cosa indica que hi haurà qualque caminoi que les comunica, en arribar a sa primera veig per damunt una gruixada paret inclinada, pareix un camí, me situu sobre sa paret i veig que se tracta d'un ample camí de carro, remodelat amb bon ferm, però que segueix mantenguent es escupidors en es lateral.
Aquí començ a baratar sa meva idea inicial d'arribar a sa Font des Obits, no veig es comellar d'és Torrent de Son Brondo, he d'arribar a s'altre vessant i es terreny se veu complicat, ademés aquest camí sense dubte se dirigeix an es capcurucull de sa Mola i no ho conesc, decidesc pendre-ho en ascens i després d'un parell de corbes arrib an es final des mateix, un ranxo de carboners, no m'ho esperava que s'acabàs de cop en sec, a l'esquerra se veu un inclinat alzinar que pareix que arriba fins a sa Mola, però decidesc tornar fins an es punt on ho vaig pendre i seguir-ho en descens, amb sort du fins a s'altre vessant, o contínua en descens fins a Son Matge.
Després de descendir un tram comença a perdre inclinació i se situa a s'altre vessant, de moment bé, però tot d'una veig es camí uns metres per davall d'on estic situat, sense dubte descendeix a s´olivar de sa zona baixa de sa coma, però on s'inicia sa primera corba de descens hi ha un desviament cap a l'esquerra en ascens, enfront de sa corba una sitja i un vell aljub cobert, unes passes en ascens i un altre desviament, un vell camí per s'esquerra, aquest du sa mateixa direcció que es que he deixat, millor pendre es de la dreta m'acostarà mes a sa meva destinació inicial, així idò per la dreta en ascens, prest arrib an es limiti sobre es tallserrat per sa dreta, m'acost a veure i descobresc que estic sobre un tallat vertical, a baix es tàlveg des torrent de Son Brondo, a l'esquerra s'albira sa font, però per aquí no hi ha qui baixi, estic situat molt a dalt, queda clar que he pujat massa.
Ara és quan ja definitivament barat s'idea preliminar, pujaré a sa Mola de Son Pax i intentaré baixar per sa canal o tàlveg per sa qual volia pujar, deixant a sa plagueta de pendents es pas a Son Farrendell, però sa canal que vull devellar segur que ha d'esser més bona de trobar de pujada que en descens, però no en queda d´altra.
Arrib en un altre ranxo de carboners, pareix que estic com abans i que es camí se atura de cop, però cercant veig que un desdibuixat  camí segueix per s'interior des alzinar en ascens que me du fins en una inclinada canal, a sa part dalt una paret, en arribar a sa paret un vell fil de ferro, se tracta de sa paret de partio, a s'altre costat Són Pax. A s'altre costat sa canal segueix per l'esquerra i per la dreta un caminoi estret devora una reixeta, en arribar a dalt un camí carreter des molts que hi ha a sa Mola.
Trii cap a la dreta donat que sa canal que cerc me cau cap a allà, se que no estic enfora de ses cases des bosc, sa majoria de camins sobre sa Mola conflueixen a ses cases, després d'una curta baixada arrib en un ranxo, a la dreta s'albira una balconada, m'acost i veig just davall sa Font des Obits, sa canal que cerc s'inicia devora sa font, a l'esquerra molt a prop se veu una profunda canal i una mica més enllà una altra, me dóna que és sa segona, però com no se amb certesa aniré  primer a veure sa de mes a prop.
Decidesc anar acostat an es tallats per trobar es descens de sa canal, deixant així es camí, me top de front amb una paret, a s'altre costat un profund tàlveg, seguesc sa paret per la dreta fins que don amb un altre camí i un portell que dóna entrada an es tàlveg, pes centre un ample camí que acaba en una sitja, després es camí s'estreny i segueix descendint per sa de cada vegada més estreta canal, però amb final en un gran bot al buit, no era aquesta, com me temia, retorn fins an es portell i seguesc es camí per la dreta fins a topar-me amb so camí cimentat que mena a ses cases des bosc.
No arrib an es camí ho seguesc en paral·lel a certa distància fins a arribar a una paret que bot, a s'altre costat un jove alzinar en una plana de roques, seguesc en sa mateixa direcció fins que vegi per la dreta signes d'un descens clar, es tàlveg no ha d'estar enfora, tot d'una arrib a lo que pareix un caminoi, decidesc seguir-ho per la dreta i no tard molt a veure una fita, sa primera des dematí, després vénen seguides, però ara no fan falta es camí s'intueix bé. Se va configurant una profunda canal, després d'una sitja, es de cada vegada més clar camí dóna un gir a l'esquerra, a davant un forn de pa enmig de lo que pareix s'inici d'un torrent, a la dreta des forn lo que pareixia un petit torrent se converteix en camí, an es final deduesc que es camí va pes centre des torrent, comença a descendir amb ganes i ses parets cada pic són més altes i esquerpades, es racó se converteix en un lloc idíl·lic, es camí a trams inclinats va donant girs sobre parets de sosteniment i arriba en una grossa paret, sa partio de Son Pax.
Damunt sa paret se veu sa continuïtat des descens, ara més inclinat, però també se veuen bones traces de camí en bon estat, seguesc es molts girs que dóna es camí fins a arribar a sa vall, a la dreta s'albira sa Font des Obits, an es final vaig acabar a sa font, però a s'enrevés de lo planejat, ja només me queda arribar a s´Estret, son les 12h 10´ objectiu complit a mitges, pero satisfet per lo que vist i trobat i arribaré d´hora, ¿és Paset?, un altre dia, ¿sensacions?, molt bones.
abandon es camí i m'endins en un profund tàlveg      

ben aviat trob un espectacular camí 
a dalt un curiós aljub 

a dalt un bon turó on me podré situar


un camí desconegut

amb cul de sac
he d'arribar an es llom que tenc a davant

desviamente, a la dreta per amunt

unes passes i un altre bifurcacío, a la dreta

canal cap a sa Mola
paret de partio
es tallats de sa Mola sobre sa Font donis Obits
 a l'esquerra s'endevina sa canal que cerc

sa primera canal acaba amb un bon bot 
arrib an es camí de ses cases des bosc
he trobat un caminoi en fites per s'inici de lo que pareix una coma

es camí va prenguent forma
aquí comença sa canal de baixadaparet de partio
a s'altre costat es rost s'accentua
font des Obits