GRADO DE DIFICULTAD

GRADO DE DIFICULTAD

Distancia:
* muy corta (de 1 a 4 km)
** corta (de 4 a 8 km)
*** mediana (de 8 a 12 km)
**** larga (de 12 a 18 km)
***** muy larga (mas de 18 km)

Recorrido:
* muy suave (llano o con pendientes poco acusadas)
** suave (pendientes con poco desnivel)
*** exigente (superacion de grandes desniveles con pendientes cortas o suaves)
**** duro (superacion de grandes desniveles entre 45º y 60º de inclinación)
***** muy duro (superación de desniveles con fuerte grado de inclinación, superior al 60º)

Trayecto:
* cómodo (caminos o senderos bien definidos y marcados)
** fácil (senderos bien marcados y de fácil orientación)
*** complicado (senderos discontinuos con marcaciones esporádicas y/o terreno sin sendas)
**** dificil (se precisan dotes de orientación e intuición para seguir la ruta, poca señalización y/o terreno abrupto)
***** muy difícil (no existe sendero, nula señalización, terreno escarpado, se precisa de buenas dotes de orientación y exploración del lugar y/o terreno muy abrupto)

Itinerario:
* muy corto (de 1 a 2 horas efectivas)
** corto (de 2 a 3 horas efectivas)
*** llevadero (de 3 a 5 horas efectivas)
**** largo (de 5 a 8 horas efectivas)
***** muy largo (superior a 8 horas efectivas)

Estos niveles son orientativos y están sujetos al grado de preparación, forma física y experiencia de cada uno.

AVISO

RESPONSABILIDAD

En este blog se recogen itinerarios por distintos lugares de la isla, en su mayoría de las sierras que componen nuestra geografía, se describen itinerarios y lugares que nos llaman la atención, merecedores de ser conocidos, pero no pretende ser una guía, tan solo darlos a conocer, pero sobre todo tener un histórico para nosotros, un grupo de amigos que nos apasiona esta afición y la vivimos con intensidad.

Quien utilice este blog como guía se hace responsable de sus actos, no es suficiente con memorizar las indicaciones que se recogen, la montaña precisa de conocimientos y experiencia, y sobre todo conocer sus propias posibilidades, tanto técnicas como físicas para realizar este deporte y/o afición.

Además exige un alto grado de respetuosidad con el medio ambiente y con las propiedades, tanto públicas como privadas, estas últimas en su gran mayoría, debiendo ser respetuoso con los propietarios, solicitarles permisos para el paso por sus fincas y atender a sus consideraciones.

Quien haga uso de este blog como guía lo hará bajo su responsabilidad, no haciéndonos responsables de los problemas que puedan surgir a quienes lo utilicen con tal fin.

lunes, 25 de abril de 2016

PUIG DE SA BASSA

09/04/2016


Un dissabte d'abril decidim fer una còmoda excursió per un còmode itinerari, ademés mos acompanyava María Antonia, després d'una temporada de descans forçat, es Puig de sa Bassa mos pareix un bon objectiu.
Sortim de Fornalutx prenent es camí de s'Alzina Fumadora, creuada sa carretera MA.10 continuam cap a sa comuna de Fornalutx, però abans d'arribar, on està es refugi, iniciam s'ascens per sa pista cap an es capcurucull.
Després de passades tres corbes a l'esquerra veim restes d'un vell camí per s'interior d'un petit tàlveg molt coberta de vegetació, tan sols queden trams, uns quants coberts pes canrritx. Aquí s'ha acabat s'itinerari comú i mes senzill, prenem es camí havent d'improvisar trams on ha desaparescut, an es final sortim a sa pista en un tram més elevat, ara en lloc de seguir pujant per sa pista, hem de retrocedir unes passes per pendre lo que pareix esser sa continuïtat des camí, després d'un curt tram se confirma, se tracta d'un vell camí ben marcat, invadit per sa vegetació però bo de seguir, va a mitja altura de sa falda d'és Puig de sa Bassa i finalisa de cop en sec després d'un llarg tram, mos hem passat de llis es cim que mos queda enrere per l'esquerra.
Ja tenim sa satisfacció des dia en haver trobat un camí que desconeixíem, però per s'aspecte ho coneix poca gent, no se veu transitat, no hi ha fites que ho marquin ni senyals en es seu recorregut.
Ara pujam an es capcurucull per sa carena NE i a la mala.
Baixam per sa cara nord, per s'interior d'un alzinar molt rost, fins an es camí vell de Mocaira, sortirem devora ses barreres que donen entrada a sa finca, tancades amb pany de maleta i fils de ferro amb pues.
Donant s'esquena a ses barreres iniciam a caminar, però quan tan sol duim dos-cents metres mos sortim per la dreta per lo que pareix un camí de carro, a davant una sitja i un vell cotxo de color blanc, darrere sa sitja se veu un ample camí entre roques, sense dubtar-ho ho seguim, abans hem trobat un camí desconegut i perquè no ara un altre, ho recorrem fins que conclou, un tram curt de no mes de cent metres, pegam una ullada i veim una possible baixada per s'interior d'una espècie de canal de roques i alzines, però des de dalt no se veu si serà possible seguir descendint, és molt més inclinat que s'anterior i s'aprecien bots de roca de certa consideració, ja ho veurem, endevant s'ha dit.
Ben ràpid mos donam compte que se podrà baixar, perquè trobam restes de camí, petits bancals i escalons de pedres compostes, si hi ha un camí és per arribar o venir de qualque lloc, lo d'avui és sort, amb aquest ja van dos, i això que no teníem cap intenció d'anar a sa recerca de res, però és innat ho duim a dins, com vegem un roca composta fora de camí, ja i som, que hi haurà mes allà?.
Anem baixant cercant ses restes des camí i donam de front amb un gran marge a lo llarg ample i alt, enmig d'un inclinat alzinar, a sa part baixa des marge una petita mina, seca però amb indicis d'haver corregut s'aigua per es seu interior, lo des camí comença a tenir explicació, ¿per arribar en aquesta petita font?, sa veritat és que després des gran bancal no tornarem a veure indicis de camí, encara que si possibilitats clares de descens.
Seguim per sa part baixa des bancal i clarament a l'esquerra, a davant tenim ses timbes que hem d'evitar, arribam a sa part alta d'una petita rosseguera que creuam, després veim una estranya paret acostada a sa base d'uns cingles, en acostar-mos veim que se tracta de dues parets, entre ses dues un ample camí que ascendeix acostat a ses pares de roca, a sa part alta es camí en lloc d'anar encaixonat està sostengut sobre un bancal de pedra, s'aprecia una cavitat amb tancament de paret, es camí a sa part dalt molt deteriorat i pareix tenir fi sense mes, un lloc per investigar i intentar descobrir es seu significat. Amb aquesta troballa van tres i que no és guapo això.
Sa resta, sortir des alzinar per un ample camí i arribar fins a és Mirador de ses Barques per pendre després sa Costa d´en Nicó fins a Fornalutx.

 cami de s´Alzina Fumadora


creuada sa carretera prenem es camí de sa comuna 
 en es refugi giram a l'esquerra
en arribar en aquest punt deixam sa pista per s'esquerra, veurem restes d'un antic camí  
de nou a sa pista retrocedim uns metres i prenem es camí per l'esquerra

 en aquest punt conclou es camí molt a prop d'és coll d´en Biel


capcurucull d'és Puig de sa Bassa

 descens an es camí de Moncaira


 des camí de Moncaira en direcció a Balitx, mos sortim per la dreta cap en un camí de carro que conclou aviat

allà on conclou prenem per una canal, prest trobam restes de camí per un inclinat alzinar
 tram escalonat encara que no s'apreciï cobert per sa fullaraca
i de cop en sec un solitari marge
a sa part d'a baix una petita mina 
interior de sa mina           

a sa part baixa de s´alzinar trobam una paret          
varen resultar esser dues parets, un camí encaixonat          
           més amunt passa d'anar encaixonat a sostengut sobre un bancal          

es camí arriba fins en aquesta balma amb tancament
sortim de s´alzinarcap an s´oliverá de Balitx
cami vell de Balitx

devellam a Fornalutx per sa Costa d´en Nicó miércoles, 20 de abril de 2016

POR TIERRAS DE BALITX (II)

El domingo de la semana siguiente volví al encuentro del singular camino, me quedé con las ganas de saber más sobre el lugar, si realmente finaliza donde vimos?, si hay algo que no vimos?, además era un día ideal, ya que tenia compromiso en casa y debía regresar pronto.
Me dirigí al Mirador de ses Barques que está cerca del encinar donde se ubica la extraña pared. Comencé a recorrer el camino desde su inicio junto al camino de carro, desde el mismo se divisan algunos muretes de piedra entre rocas a forma de relleno, tiene pinta de ser los restote alguna barraca y cerramientos, cerca hay una sitja, seguí todo el camino desde el inicio, primero entre muros, y después sobre un bancal hasta llegar a la cavidad cerrada con pared de piedras, luego hay que subir una placa de roca donde se aprecian peldaños picados en la misma roca, en la parte de arriba el camino prosigue pero este tramo está en muy mal estado, y de pronto finaliza junto a una inclinada canal que parece accesible.
Opté por continuar por la izquierda, siguiendo arrimado a la base de los cortados, tenía un seguimiento claro aunque no se vieran indicios de camino, poco a poco iba tomando altura y me vi sobre una estrecha cornisa a cierta altura sobre el encinar, en frente un espolón y una canal, no se si la cornisa tendrá seguimiento al otro lado del espolón, siguiendo por la cornisa le doy la vuelta, cada vez el vacío es mayor, y se ve la salida al encinar superior, a la derecha una balma con un claro goteo desde su techo, en el suelo indicios de que los animales vienen a saciar la set. A la izquierda de la cavidad se ve un claro indicio de camino o sendero muy inclinado y arrimado a la base de los cortados superiores, superados unos cincuenta metros, se ven unos escalones y restos de camino donde la pendiente se acusa, en frente el gran bancal con la mina de lo que parece una fuente.
En la anterior visita, en lugar de descender arrimados a las rocas, optamos por bajar más directos y luego derivar a la izquierda, razón por la cual dejamos de realizar este recorrido.
Tome unas cuantas fotos, aquí las dejo. sin camino hacia una volada cornisa

salida de la cornisa


al final del trayecto el marge al que se accede por un tramo escalonado muy deteriodado
interior de la mina 
 inicio de la cornisa, regresando
el tramo más expuesto y elevado